Burning Bros (1)

Outsource

dev (dev)  

lương thấp, yêu cầu cao, sếp bị ảo tưởng về range lương