Gearvn (9)

Sản phẩm 51-150
Tan Binh, Ho Chi Minh

Nhân viên quèn (Văn phòng)  

Tập thể sống giả tạo, nhóm thì trơ chẽn ngoài mặt thì anh e nhưng lại đi đâm lén sau lưng người khác, mang danh markeing mà như culi dậy. Nói chung là bai sớm là viết định đúng đắn