ITviec (68)

Sản phẩm 1-50
60 Nguyen Van Thu District 1 Ho Chi Minh

oắt i giò nem (code dạo)  

mình nộp CV trên này éo hiểu sao cứ nhận được mail CV của bạn không được phê chuẩn do không đủ chất như bằng cấp, kinh nghiệm, format CV. Chất như nước cất à