NashTech (226)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Triển Chiêu (Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ)  

Tình hình công ty còn cắt giảm tiếp không vậy. Thấy ngồi bench nhiều quá.